منوی سایت
مروری بر گذشته

بازگشت تولید پژو 206 تیپ 2

جهانی‌ها -> خودرو

 

بازگشت تولید پژو 206 تیپ2

 

پژو 206,تولید پژو 206 تیب 2
محمد باقر‌ شعشعاني ،‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌ خودرو‌ در‌گفت‌ و‌ گوي‌ کوتاهی‌ با‌ ما وضعیت‌ تولید‌ سواري‌ و‌ محصولات جدید‌ این‌ حوزه‌ را‌ در‌ میان‌ گذاشت.‌ حاصل‌ این‌ گفت‌و‌گو‌ در‌پي‌ می‌آید.

روند تولید

شعشعاني‌ روند‌ تولید‌ سواري‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ از‌ اول‌ امسال‌ را‌ فزاینده‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ ثبات‌ تولید‌ را‌ یک‌ رویداد‌ مهم‌ در‌ این‌ خصوص‌ می‌داند‌ که‌ موجب‌ دلگرمي‌ همه‌ دست‌ اندرکاران‌ از‌ جمله‌ سازندگان‌ قطعات‌ زنجیره‌ تامین‌ شده‌ است .‌ وي‌ امیدوار‌ است‌ این‌ روند‌ ادامه‌ یافته‌ و‌ مطابق‌ برنامه‌ تولید‌ 600‌ هزار‌ دستگاه‌ تا‌ پایان‌ سال به‌ پیش‌ برود.‌ میانگین تولید روزانه معاون‌ تولید‌ سواري‌ میانگین‌ تولید‌ روزانه‌ سواري‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ بین‌ 2200‌ تا‌ 2300‌ دستگاه‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ می‌افزاید:‌در‌ بهار‌ امسال‌ 120 هزار‌ و‌ 12‌ دستگاه‌ تولید‌ شده‌ که‌ نشان‌ دهنده‌ رشد‌ سه‌ برابري‌ نسبت‌ به‌ عدد‌ تولید‌ سال‌ گذشته‌ در‌ همین‌ دوره‌ است . او‌ در‌ خصوص‌ وضعیت‌ تولید‌ در‌ ماه‌های‌ مختلف‌ سال‌ می‌گوید:‌ در‌ 10‌ سال‌ گذشته ،‌همواره‌ تولید‌ در‌ شش‌ ماهه‌ دوم‌ بیش‌تر‌ از‌ نیمه‌ اول‌ بوده‌ است.‌ این‌ مقام‌ مسئول می‌افزاید :‌ تولید‌ بهار‌ امسال‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 91‌ هم‌ که‌ 119‌ هزار‌ و‌ 700‌ دستگاه‌ بود ،‌ بیش‌تر‌ است.‌

عوامل فزاینده تولید

معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌خودرو‌ تعامل‌ رو‌ به‌ جلو‌ در‌ کل‌ جامعه‌ و‌ تعامل‌ بهتر‌ در‌ مجموعه‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ که‌ با‌ تغییرات‌ مدیریتي‌ در‌ سال‌ گذشته‌ اتفاق‌ افتاد ،‌ از‌ جمله‌ زمینه‌هایی‌ می‌داند‌ که‌ رشد‌ تولید‌ را‌ در‌ سال‌ جاري‌ به‌ دنبال‌ آورده‌ است . او‌ می‌افزاید:‌روي‌ کار‌آمدن‌ مدیریت‌ جدید‌ در‌ ساپكو‌ در‌ کنار‌ هماهنگي‌ تیم‌ مدیریت‌ ارشد‌ و‌ مدیریت‌ میاني ،‌ به‌ ویژه‌ بهبود‌ تعامل‌ بین‌الیه‌های‌ مختلف‌ مدیریتي‌ نیز‌ در‌ بهبود‌ تولید‌ نقش‌ موثري‌ دارد . شعشعاني‌ در‌ خصوص‌ جلسات‌ تولید‌ می‌گوید:‌ علاوه بر‌ جلسه‌ روزانه‌ در‌ ساپكو‌ براي‌ تامین‌ قطعات ،‌ در‌ معاونت‌ سواري‌ سازی‌ و‌ با‌ قائم‌ مقام‌ تولید‌ نیز‌ جلساتي‌ برگزار‌ می‌شود‌ که‌ همه‌ آن‌ها‌ در‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ تولید‌ است.

تولید 206

بعد‌ از‌ دو‌ سال‌ توقف‌ و‌ کاهش‌ شدید 206‌ بار‌ دیگر‌ جاي‌ خود‌ را‌ در‌ سبد‌ تولیدات‌ ایران‌ خودرو‌ باز‌ می‌کند .‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ در‌ این‌ باره‌ می‌گوید :‌ از‌ آن‌ جا‌ که‌ این‌ محصول‌ بیش‌ترین‌ سي‌کي‌دي‌ را‌ داشت ،‌ بیش‌ترین‌ صدمه‌ را‌ در‌ اثر‌ تحریم‌ها‌ تحمل‌ کرد،‌اما‌ با‌ ساخت‌ داخل‌ آن‌ روند‌ تولید‌ 206‌ نیز‌ امسال‌ بهبود‌ یافت .‌ وي‌ با‌ اشاره‌ به‌ محبوبیت‌ 206‌ در‌ بازار‌ ایران ،‌ می‌گوید:‌ تولید‌ روزانه‌ این‌ خودرو‌ در‌ حال‌ حاضر‌ 400‌ تا‌ 450‌ دستگاه‌ است‌ که‌ رشد‌ خیلي‌ خوبي‌ را‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ و‌ سال‌ ما‌ قبل‌ از‌ آن‌ نشان‌ می‌دهد. شعشعاني‌ می‌افزاید:‌ در‌حال‌ حاضر‌ تیپ‌ 5‌ و‌ وي‌8‌ در‌مدل‌های‌ اس‌دي‌ و‌ هاچ‌بک‌ تولید‌ می‌شود.‌ مدل‌ تیپ 2 و گیربگس‌ اتوماتیک‌ هنوز‌ برنگشته‌ و‌ در‌ واحدهاي‌ مختلف‌ گروه‌صنعتي‌ ایران‌خودرو‌ مانند‌ معاونت‌ طراحي‌ و‌ توسعه‌ محصول‌ و‌ پلتفرم و‌ ساپكو‌ فعالیت‌های‌ لازم براي‌ تامین‌ گیربكس‌ اتوماتیک‌ جریان‌ دارد و بزودی تولید آن آغاز میشود .

سالن های تولیدي

شعشعاني‌ در‌مورد‌ سالن‌های‌ مختلف‌ تولیدي‌ زیر مجموعه‌ معاونت‌ تولید‌ سواري ،‌ می‌گوید:‌سالن‌های‌ پرس‌ شمالي‌ و‌ جنوبي ،‌ بدنه‌سازی‌ چهار‌ و‌ شش‌ که‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند،‌بدنه‌ پنج‌ که 206‌ را‌ تولید‌ می‌کند‌ و‌ سالن‌ شاتل‌ که‌ سمند‌ و‌ رانا‌ را‌ تولید‌ می‌کند ،‌ همگی‌ زیر مجموعه‌ این‌ معاونت‌ هستند . وي‌ می‌گوید :‌ علاوه بر‌ این‌ ها‌ سالن‌ های‌ رنگ‌ یک‌ و‌ دو ،‌ مونتاژ‌ یک،‌ دو‌ و‌ چهار‌ و‌ تكمیل‌ کاري‌ یک ،‌ دو‌ و‌ چهار‌ را‌ نیز‌ باید‌ اضافه‌ کرد.‌سالن‌ بدنه‌ چهار‌ و‌ شش‌ قالب روآ‌ را‌ تولید‌ می‌کرد ،‌ اما‌ سالن‌ چهار‌ در‌ دو‌ سال‌ اخیر‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند.

سخن آخر

در‌ پایان‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌ خودرو‌ با‌ اشاره‌ به‌ اهمیت‌ صنعت‌ خودروسازي‌ تاکید‌ می‌کند :‌ اگر‌ صنعت‌ خودرو‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مادر‌ رو به‌ جلو‌ حرکت‌ کند،‌رشد‌ بسیاري‌ از‌ صنایع‌ دیگر‌ را‌ در‌ پي‌ دارد‌ و‌ در‌ نهایت‌ موجب‌ رشد‌ و‌ شكوفایي‌ کل‌ صنعت‌ و‌ اقتصاد‌ می‌شود.

همچنین ببینید:

منبع: ایران جیب

 

لینک های جذاب
وبگـــردی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مطالب پر بیننده
تبلیغات متنی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :)
مطالب پر بیننده
X nex1network