منوی سایت
مروری بر گذشته

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

آدم دیوانه را بنگی بس است خانه پرشیشه را سنگی بس است!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

اتوبوس من غصه نخور،منم یه روز بزرگ میشم!(ژیان)

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

اگر از عشقت نکنم گریه و زاری

به جهنم که مرا دوست نداری!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

اگه الله کند یاری

چه اف باشد چه سوسماری!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

اگر خواهی بمیری بی بهانه

بخور ماست و خیار و هندوانه!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گل داری،من عشق گل اندامی!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

ای روزگار

با ما شدی ناسازگار!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

بپر بالا که گیر نمیاد!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم

من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

بحث30یا30 ممنوع!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

بخور و بخواب کارمه

الله نگهدارمه!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

به مادرت رحم کن کوچولو!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

تا جام اجل نکرده ام نوش

هرگز نکنم تو را فراموش!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی

تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

تاکسی نارنجی

از من نرنجی!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

تجربه نام مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی

چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

داداش مرگ من یواش

امان از دست گلگیر ساز و نقاش!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

درخت مکر زن صد ریشه دارد

فلک از دست زن اندیشه دارد!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی

دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

دنبالم نیا آواره میشی!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

دودوتا هفتا کی به کیه!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

رود می رود اما ریگذارش می ماند!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

زندگی بدون عشق مثل ساندویچ بدون نوشابه هست!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

زندگی بدون عشق مانند شلوار بدون کش هست!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

«zoor nazan farsi neveshtam»

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود

ز شهر و خانه ام آواره بنمود!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

سر پایینی نوکرتم

سر بالایی شرمندتم(ژیان)

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است

از خطر باکی ندارم جون خدا یار من است!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شو همره بلبل بلب هر مهوش!

(اینو برعکس هم که بخونی همین میشه)

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

قربان وجودی که وجودم ز وجودش بوجود آمده است!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد

جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

گاز دادن نشد مردی

عشق آن است که بر گردی!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی خلق را رنجور می خواهند!

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم

بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

گلگیرم ولی گل نمیگیرم!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

نوکرتم ننه!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

یه بار پریدی موتوری دو بارپریدی موتوری آخر می افتی موتوری!

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

گرگی که مرا شیر دهد میش من است

بیگانه اگر وفا کند خویش من است

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

شعرهای پشت کامیونی

جملات پشت کامیونی,شعرهای پشت کامیونی

همچنین ببینید

جملات پشت کامیونی

منبع : بیتوته

لینک های جذاب
وبگـــردی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مطالب پر بیننده
تبلیغات متنی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :)
مطالب پر بیننده
X nex1network